Vedligeholdelse af havelod og fællesarealer

Det er enhver havelejers pligt at sørge for at overholde ordensreglerne. I forhold til selve haveloddet gælder nedenstående regler.

 • Alle haver skal være omkranset af levende hegn
 • Hækkene må max være 1,80 m. Undtaget herfra er have 2, hvor hækken må være 2 meter som vedtaget i 2012 og beplantningsbælterne af bøg i yderzonerne, der skal holdes i 2-3 meters højde.
 • Hækkene skal klippes regelmæssigt og holdes fri for ukrudt og fremmede gevækster.
 • Det påhviler den enkelte havelejer at holde de offentlige arealer foran ens havelod fri for ukrudt. For haver mod fælles stier skal der renholdes fra hækken indtil midten af stien. For haver ud til parkeringspladsen skal der renholdes 1 meter fra hækken.
 • Der må ikke bruges sprøjtegifte i haverne eller på stierne. Kun sprøjtemidler godkendt til økologisk brug må benyttes.
 • Træer må ikke være højere end 4 meter. Træets afstand fra skellet skal være større end træets højde. 
 • Al vanding skal foregå under opsyn
 • Havearbejde udført med motorkraft må kun finde sted før kl. 12 på lørdage og søndage. Det gælder f.eks. klipning af hæk og græsplæne. Dette gælder også generatorer. Undtaget herfra er den sidste søndag i hver måned i sæsonen, hvor der må bruges motorkraft frem til kl. 17.00
 • Tag hensyn til dine naboer i forhold til støj og dæmp fx radioen mest muligt. 
 • I hver have må der kun opføres ét drivhus, som højst må måle 9,9 kvm.
 • Hunde skal føres i snor på foreningens veje, stier og fællesarealer
 • Materialer til byggeri mv. skal anbringes indenfor haverne
 • Toiletter må ikke forefindes i haverne eller i husene
 • Husene skal vedligeholdes ordentligt

Den fulde version af ordensreglerne kan findes under vedtægter, eller ved at klikke her.

Fællesarealerne

Det er alles pligt at hjælpe til med at slå græsset på fællesarealerne, dvs. på legepladsen. Der kan lånes græsslåmaskine m.v. til dette i klubhuset.

Vedligeholdelse af gangarealer og hække

Du er som lejer af et havelod forpligtet til at vedligeholde de fælles gangarealer udenfor dit lod. Dvs. at stierne skal luges og rives, således at de ikke gror til med ukrudt.

Foreningen bestiller løbende grus hjem til påfyldning af stierne. Dette går på omgang, så de forskellige stier får efter tur. Det er din pligt som havelejer selv at lægge gruset ud foran dit stykke.

Almen havegennemgang

Alle skal sørge for at deres sti og hæk ser ordentlige ud. Bestyrelsen går en runde 2 gange om året, som regel i forbindelse med de fælles arbejdsdage og laver en vurdering. De konkrete tidspunkter bliver lagt ud på hjemmeside og opslagstavler. Der kigges på at ovenstående regler er overholdt.

Finder bestyrelsen at en havelejer ikke overholder ovenstående ordensregler, vil bestyrelsen kontakte havelejeren med en henstilling om at få haven bragt i orden inden for 4 uger. Reagerer havelejeren ikke, vil bestyrelsen udsende en skriftlig advarsel. Heri vil det fremgå hvad der konkret skal ordnes og inden for hvilken tidsramme, samt mulige konsekvenser ved fortsat misligholdelse. Det kan fx være besøg af en gartner på havelejerens regning.