Generalforsamling

En gang om året indkaldes til ordinær generalforsamling, og hvis det er nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling med 7 dages varsel.

Indkaldelse og dagsorden

Ordinær generalforsamling indkaldes med minimun 30 dages varsel. Indkaldelse sker pr. mail til medlemmerne. Indkaldelse til generalforsamlig udsendes med dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent 
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Årsregnskab
 5. Godkendelse af budgetter
 6. Indkomne forslag 
 7. Forslag ved bestyrelsen
 8. Nyt fra P-plads-udvalget
 9. Nyt fra Kloak-udvalget
 10. Valg af bestyrelsen
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
  2. 1 revisorsuppleant vælges for 1 år
 11. Eventuelt

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal modtages senest d. 4 marts 2025 til hf.vedbaek@gmail.com

Fremmøde og afstemning

Vedtagelser på en generalforsamling sker ved et flertal, dog skal minimum 2/3 af  medlemmerne være tilstede.

Hvert havelod har 2 stemmer, uanset om der står 1 eller 2 medlemmer på kontrakten. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten, bestyrelsen eller 2 af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Vedtægter for HF Vedbæk

Nedenfor kan du finde alle dokumenter forbundet med leje af et havelod i HF Vedbæk.