Generalforsamling

En gang om året indkaldes der til generalforsamling. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Indkaldelse og dagsorden

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker som hovedregel elektronisk. Dagsordnen sendes ud sammen med indkaldelsen og indeholde mindst følgende punkter:

1) valg af dirigent, 2) bestyrelsens beretning, 3) regnskab, 4) indkomne forslag, 5) fastsættelse af haveleje, 6) bestyrelsesvalg, mv., 7) eventuelt.

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Fremmøde og afstemning

Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Undtaget herfra er lovændringer, der kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. 

Hvert havelod har 2 stemmer, uanset om der står 1 eller 2 medlemmer på kontrakten. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten, bestyrelsen eller 2 af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Vedtægter for H/F Vedbæk

Nedenfor kan du finde alle dokumenter forbundet med leje af et havelod i HF/Vedbæk.